خرید قیمت انواع سوکت رله ریلی پایه رله سوکت رله رو بردی سوکت رله پایه ایزومی پایه ردیفی سوکت رله فنر دار پایه رله شیشه ای سوکت رله کتابی باریک سوکت رله 8 پین 8 پایه 5 پین 11 پین 14 پین پایه گرد سوکت رله تابلو برق سوکت رله led دار

سوکت رله ریلی سوکت رله روبردی

سوکت رله یا پایه رله نقش رابط رله و مدار را ایفا میکند. سوکت رله ها به دو نوع سوکت رله روبردی و سوکت رله ریلی تقسیم میشوند.

سوکت رله بردی بدین جهت استفاده میشود که در صورت خرابی رله تعویض آن به سهولت انجام گیرد و دیگر نیازی به لحیم کاری نباشد.

سوکت رله ریلی جهت نصب رله روی ریل تابلو برق طراحی شده است. سیم ها از طریق محکم شدن به پیچ سوکت رله به پایه های رله متصل میشوند.

خرید انواع سوکت رله رو بردی و سوکت رله ریلی شامل سوکت رله کتابی باریک 8 پین و 5 پین فنر دار ، سوکت رله پایه ایزومی 8 پایه 11 پایه 14 پایه ، سوکت رله پایه ردیفی 8 پایه 11 پایه 14 پایه ، سوکت رله پایه گرد 8 پایه و 11 پایه ، سوکت رله led دار ، پایه رله شیشه ای ، سوکت رله plc و…

فروشگاه قطعات الکترونیک مدرن الکترونیکز